MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTIČKA KOKONÍN

KOSTIČKA KOKONÍN

Informace o školce

Charakteristika, historie a vzdělávání v Mateřské škole Jablonec nad Nisou –
neoficiální název : Mateřská škola Kostička „


1. Charakteristika budovy mateřské školy:

Budova je umístěna v okrajové a klidové části města Jablonce nad Nisou, v sousedství je postavena budova ZŠ Kokonín je dostupná městské hromadné dopravě.
Budova mateřské školy je řešena pavilónovým způsobem. Třídy jsou umístěny nad sebou v jedné části.
V druhé je část hospodářská – kuchyň, prádelna, kanceláře, sklady. Tato část je i podsklepena.
Nad hospodářskými prostorami je umístěna lehárna a jedena třída.
Od roku 2008 má mateřská škola odloučené pracoviště při zdejší Základní škole Jablonec nad Nisou – Kokonín, v budově prvního stupně. Jedná se o umístění třídy pro předškoláky.
K budově je řešená zahrada určená pro dětské hry, ale částečně velice mokrá, což je dáno spodními prameny vody v této oblasti.
V blízkém okolí budovy se nachází kokonínský park, lokalita Dobrá voda s výhledem na město Jablonec nad Nisou, Maršovický kopec s výhledem na Kokonín. Louky a lesy, které jsou za vilkovou částí Kokonína a v blízkosti mateřské školy, umožňují vhodné využití přírody ve výchovné práci s dětmi.

2. Historie mateřské školy:

Budova byla postavena pro kapacitu šedesáti dětí v rámci programu Národní fronty v „Akci Z“, z prostředků podniků Železnobrodské sklo, Autobrzdy, Bižuterie, JZD Mír Kokonín, MěÚ v Jablonci nad Nisou. Mateřská škola byla otevřena dne 10. 9. 1982. První ředitelkou mateřské školy, která se podílela i na základním vybavení zařízení byla p. Jindra Šrejmová.Téhož roku bylo zvoleno i SRPŠ. Byla zavedena spolupráce s jeslemi, ZŠ Kokonín, dětským lékařem, PPP v Jablonci nad Nisou.
V roce 1990 byla zvolena do funkce ředitelky p. Dana Nová. V roce 1991 na mateřské škole zaniklo SRPDŠ. Rodičovská veřejnost registraci odmítla. V tomto školním roce došlo také k havárii ve vodovodním potrubí a byla spodní část budovy vytopena, ale zásluhou p. ředitelky a celého kolektivu, včas zprovozněna a dána do vhodného stavu.
Ve školním roce 1992 – 93 nastaly změny týkající se úpravy a stahování úvazků u personálu. Na základě rozhodnutí s nesouhlasem s tímto pokynem, který byl dán Školským úřadem v Jablonci nad Nisou, paní ředitelka sama odstoupila ze své funkce.
Ve školním roce 1993 - 1994 nastoupila do funkce p. ředitelka Jana Pilařová.
Od 1. 1. 1998 nastoupila do funkce MŠ Kokonín ředitelka Dana Farkašová. Bylo obnoveno SRPDŠ při MŠ Kokonín a zvýšená spolupráce mezi mateřskou školou a rodičovskou veřejností.
V roce 2002 se mateřská škola stala součástí a odloučeným pracovištěm právního subjektu: Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelné 5, příspěvkové organizace
V roce 2004 se podařilo za vydatné spolupráce SRPDŠ a MŠ vybavit část zahrady novým dřevěným programem od firmy Tomovy parky.
V roce 2008 bylo rozhodnuto na základě zvýšeného přílivu nových rodin, větší porodnosti a přírůstku dětí v této oblasti, za spolupráce MěÚ v Jablonci nad Nisou a Mateřské školy Jablonec nad Nisou Uhelné 5, rozšířit mateřskou školu v Kokoníně o odloučené pracoviště při zdejší ZŠ o třídu předškoláků.
V roce 2009 se podařilo dovybavit zbytek školní zahrady o nové hrací prvky Tomových parků z Norských fondů
Od 1. 1. 2010 je mateřská škola v samostatné právní subjektivitě. Ve školním roce 2013 – 14 byly vybudovány z bytu nové lehárny pro 2 třídy.
V roce 2015 byla provedena celkové zateplení celkové zateplení budovy s výměnou oken a novou fasádou.
Rekonstrukce mateřské školy pokračovala i v roce 2016, kdy se provedlo plynové topení v celé budově a i kompletní přestavba kuchyně se zabudováním nového konvektomatu. V roce 2017 byla navržena přestavba bytu 4+1 na třídu pro 18 dětí - předškoláků. Realizace proběhla v zimě a od ledna 2018 byla třída BERUŠEK už plně vybavena a naplněna dětmi. Tím se mateřská škola stala již čtyřtřídní. V létě v roce 2018 byla mateřská škola vybavena rekuperací a novou interaktivní tabulí. Škola i nadále má zájem o zkvalitnění bezpečného, estetického, funkčního prostředí školy, které je určeno pro výchovu a vzdělávání dětí.

Koncepční výchovný záměr mateřské školy:

Základní koncepcí dalšího rozvoje Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969, příspěvkové organizace je zkvalitnění podmínek předškolního vzdělávání nejen podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale i požadavků, které vyžaduje mateřská škola samotná a tím i naplňovat cíle předškolního vzdělávání.
V koncepci rozvoje Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969, příspěvkové organizace jsme se zaměřili na priority v oblasti vzdělávací, personální a materiální, Považujeme je za pilíře, které vedou ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání.
Chceme nabídnout vhodné vzdělávací prostředí pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se bude cítit bezpečně, radostně, spokojeně a zajistí mu možnost se projevovat přirozeným dětským způsobem a podnítí ho k dalšímu rozvoji jeho osobnosti. Koncepce dalšího rozvoje mateřské školy vychází ze základní potřeby dítěte a to je hra., která je důležitým prostředkem k naplňování cílů předškolního vzdělávání.
Mateřská škola vychází a staví na otevřené a vstřícné spolupráci se svým zřizovatelem Magistrátem města Jablonec nad Nisou, zejména na ekonomické oblasti, což považuji za jednu ze zásadních oblastí ve fungování a dalšího rozvoje mateřské školy.
Důležitá složka ve fungování mateřské školy je práce všech zaměstnanců v mateřské škole, kteří vytváří pro děti vhodné klima s bohatými podněty, což vede k naplnění rozvíjení schopností dětí fyzicky, intelektuálně, emocionálně a sociálně.
Základní myšlenka a pravidla vzdělávacího programu:

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole „ Robert Fulghum

Cílem vzdělávání v naší mateřské škole je vyhledávání nových, pestrých možností výchovného působení na děti, které přinesou lepší, kvalitnější a efektivnější výsledky v jejich výchově a vzdělávání,
Snažíme se o propojení výchovně vzdělávací koncepce mateřské školy s rodinou v návaznosti na základní školu za použití moderních prvků informačního systému. Tematicky laděné bloky stanovené Školním vzdělávacím programem dávají pedagogům dostatečný prostor pro realizaci na úrovni jednotlivých tříd. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního věku dítěte a jeho potřebám, je tematicky blízká, názorná, pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.

1